Αξιολόγηση της αειφορικότητας της αλιείας με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών σε τύπους αλιείας με περιορισμένα δεδομένα (data-poor fisheries)

Ermis

Title

Αξιολόγηση της αειφορικότητας της αλιείας με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών σε τύπους αλιείας με περιορισμένα δεδομένα (data-poor fisheries)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2016
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1453
Περιγραφή: Αξιολόγηση της αειφορικότητας της αλιείας με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών σε τύπους αλιείας με περιορισμένα δεδομένα (data-poor fisheries)
Γλώσσα: el
Τίτλος: Αξιολόγηση της αειφορικότητας της αλιείας με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών σε τύπους αλιείας με περιορισμένα δεδομένα (data-poor fisheries)

Αξιολόγηση της αειφορικότητας της αλιείας με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών σε τύπους αλιείας με περιορισμένα δεδομένα (data-poor fisheries)


Download file: Koutsidi(bio).pdf