Αφιέρωμα στον Εθνικό Δρυμό Αίνου

Ermis

Title

Αφιέρωμα στον Εθνικό Δρυμό Αίνου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 1998
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1068
Περιγραφή: Το βιβλίο "Αφιέρωμα στον Εθνικό Δρυμό Αίνου" αποτελεί μια φυσιογνωστική αλλά και ιστορική σύνοψη περί του Αίνου. Περιέχει βασικές πληροφορίες για την χλωρίδα, την πανίδα, την γεωλογία καθώς και την ιστορία του Μεγάλου Βουνού της Κεφαλονιάς. The book "Dedication to the National Park of Ainos" constitutes a scientific and historic summary of Ainos. It contains basic information about the flora, the fauna,the geology and the history of Kefalonia's Big Mountain.
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: National Park of Ainos
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Αφιέρωμα στον Εθνικό Δρυμό Αίνου
Τύπος περιεχομένου: Book

Το βιβλίο "Αφιέρωμα στον Εθνικό Δρυμό Αίνου" αποτελεί μια φυσιογνωστική αλλά και ιστορική σύνοψη περί του Αίνου. Περιέχει βασικές πληροφορίες για την χλωρίδα, την πανίδα, την γεωλογία καθώς και την ιστορία του Μεγάλου Βουνού της Κεφαλονιάς. The book "Dedication to the National Park of Ainos" constitutes a scientific and historic summary of Ainos. It contains basic information about the flora, the fauna,the geology and the history of Kefalonia's Big Mountain.


Download file: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Ε.Δ. ΑΙΝΟΥ_ΚΑΤΣΟΥΝΗ.pdf