Ειδική περιβαλλοντική μελέτη Όρους Αίνου

Ermis

Τίτλος

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη Όρους Αίνου

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2002
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1070
Περιγραφή: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τον Αίνο με στόχο να συλλεχθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 16 της Κ.Υ.Α 69269/5387/90, να συμπεριληφθεί ολόκληρη η περιοχή στο Κοινοτικό δίκτυο "Natura 2000" καθώς επίσης και να προταθούν κατηγορίες προστασίας βάσει των άρθρων 18 & 19 του Ν.1650/86.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Ειδική περιβαλλοντική μελέτη Όρους Αίνου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τον Αίνο με στόχο να συλλεχθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 16 της Κ.Υ.Α 69269/5387/90, να συμπεριληφθεί ολόκληρη η περιοχή στο Κοινοτικό δίκτυο "Natura 2000" καθώς επίσης και να προταθούν κατηγορίες προστασίας βάσει των άρθρων 18 & 19 του Ν.1650/86.


Κατεβάστε το αρχείο: ΕΠΜ ΟΡΟΥΣ ΑΙΝΟΥ 2002.pdf